• Zápis detí  do MŠ

   Materská škola Jánovce, Hlavná č. 20, 925 22 Jánovce

   oznamuje rodičom, že zápis detí  do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2022/2023 sa uskutoční od

    

   02.05.2022 do 09.05.2022

    

   Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade  § 59 odsek.7 zákona č. 245/2008 Z. z. v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

    

   Ø  V zmysle § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 2022/2023 musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2022.

   Povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť formou pravidelného dochádzania do spádovej materskej školy v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne.

    

   Ø  §28b ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) umožňuje aj individuálne vzdelávanie dieťaťa, ak o to zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie (kmeňová materská škola).

    

   Podávanie žiadostí

   Rodič môže podať žiadosť:

   Ø  osobne,

   Ø  poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy na adresu: MŠ Jánovce, Hlavná 20, 925 22 Jánovce

   Ø  e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu adresu materskaskolajanovce@gmail.com.

   Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

   Ø  elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy

   Ø  elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

    

   Žiadosť je potrebné potvrdiť detským lekárom (pediatrom).

    

   Rodičia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami okrem potvrdenia od lekára pre deti a dorast priložia k prihláške aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa.

    

    

    

    

    

   Žiadosť je potrebné doručiť riaditeľke MŠ najneskôr do 31.05.2022.

    

   Kritériá na prednostné prijatia dieťaťa do MŠ:

    

   1. dieťa s povinnou školskou dochádzkou, ktoré dovŕšilo k 31.08.2022 päť rokov. 

   2. dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky.

   3. dieťa, ktoré má v tunajšej MŠ súrodenca.

   4. dieťa, ktoré je v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu s trvalým bydliskom v Jánovciach.

   5. dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia.

   6. dieťa, ktorého  obaja rodičia majú trvalé bydlisko v Jánovciach.

    

    

                                                                              Zuzana Jesko - riaditeľka MŠ

    

   Prihláška na stiahnutie: https://msjanovce.edupage.org/register/